وجود ستم به خودی خود ، لزوما به مبارزه جهت رهایی نمی انجامد
کارشناسان

نازیلا گلستان کنشگر سیاسی و از مدافعان حقوق زنان
آزاده شیرازی – حقوق دان
نلی فرنودی روانشناس
مهدی آقا زمانی – جامعه شناس

Comments are closed.