در این برنامه به کارنامه رژیم جمهوری اسلامی در گذر زمان پرداخته می شود.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

Comments are closed.