روایت کرده اند که علاوه بر دارو صندلی ورزشگاه نیز در لیست تحریم بوده است
پزشکانی با قلب های سپید
محلی بسیار خطرناک برای عبور دانش آموزان
مرفهینی که درد مردم را شعار می دانند
شب عید، دستان خالی پدر و سر شکسته اش، پلی اکریل اصفهان
نبرد انتصاباتی جناحها و مردمی فراموش شده
دیروز در خانه ای مخروبه، امروز همان را نیز ندارد سقفش آسمان

Comments are closed.