سپید وسیاه – پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
با نگاهی مستند، بخش اول: آشنایی با روستای چم -محل برپایی جشن سده
با نگاهی مستند، بخش دوم: آشنایی با آیین باستانی جشن سده
محدودیت های امنیتی در برپایی جشن سده
امنیتی های تا به دندان مسلح، آتشنشان های دست بسته و مظلوم
مردمی که خودشان تغییر را ایجاد می کنند
کولبران قربانیان خاموش فقر

Comments are closed.