خورشید – مبارزه مدنی برای مطالبات زنان
میهمانان
نازیلا گلستان – فعال حقوق زنان
آزاده شیرازی – حقوق دان
مهدی آقا زمانی – جامعه شناس

Comments are closed.