سپید و سیاه – پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
سرما و کودکانی در میان توده ای زباله به اسم خانه
نوجوانان عاصی، جسمی نحیف و خودزنی با تیغ
سخنی مکرر و این بار لوله خوابی، دیگر در انتظار چه باشیم؟
دخترانی در گوشه ای از دنیا و تلاشی هر چند اندک برای زندانیان
مردم شیراز: پارازیت، خیانت است به ملت
میراثی شوم، تباهی، مرگ و نیستی

Comments are closed.