کارزار آرمانهای ملی – میهن من پرچم من
میهمان برنامه
نازیلا گلستان هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه نازیلا گلستان به بررسی و لزوم مطالبات ملی ؛ همچنین کارزار آرمانهای ملی – میهن من پرچم من می پردازند

Comments are closed.