ویژه برنامه آرمان های ملی : میهن من ، پرچم من

با حضورشاهزاده رضا پهلوی
ریاست شورای ملی ایران

Comments are closed.