زیر تیغ سانسور- تشکل های سری و یهودیان مخفی
این برنامه به وضعیت یهودیان در ایران وانتساب اتهامات مختلف به آنان مانند عضویت در فراماسونریها و تشکلهای مخفی می پردازد.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

Comments are closed.