برنامه شورای ملی ایران جنبشهاى زنان ايران
میهمانان برنامه
زرين محي الدين هموند دفتر سياسى شوراى ملى ايران
دكتر فرخ ديلمى روانشناس و مشاور شوراى ملى ايران

جنبشهاى زنان در ايران از كجا و چگونه آغاز شد ؟ برخى معتقدند كه تاريخچه جنبشهاى زنان به قدرى كهن است كه نمى توان ريشه هايى از برابر خواهى زنان را در آثار باستانى پيدا كرد برخى نيز اعتقاد دارند كه باورها و نگاه ايرانيان باستان به موضوع زنان نگاهى برابرى جويانه و داراى انصاف بوده است . در عصرى تاريخى كه در بسيارى از نقاط جهان تبعيض به عليه زنان واقعيتى ملموس و روا داشته محسوب ميشه ، برخى چنين اعتقاداتى را تنها دامن زدن به برخى احساسات ناسيو ناليستى ميدانند و بيشتر از اينكه واقعيتى تاريخى براى اون محفوض باشند كاركرد شعار گونه اينجور گفتگو هارومورد توجه قرار ميدهد

Comments are closed.