سپید و سیاه – پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵
مشق شب به همراه دو لیتر نفت
پوپولیسم به صرف صبحانه
تلاشی متفاوت در حدود 88 سالگی
چاههای خالی، خانه های خالی و تارهای عنکبوت
شرمندگی اینجاست، پیرمردی با باری فراتر از توانش
اعتراض مدنی کلید واقعی برای احقاق حق است

Comments are closed.