زیر تیغ سانسور – تبارشناسی به سبک مهدی خزعلی
در این برنامه به بهانه مصاحبه مهدی خزعلی، وضعیت اقلیتها در ایران و تبعیض علیه آنها را بررسی می شود.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

Comments are closed.