زیر تیغ سانسور – انتخابات در ایران و آمریکا
در این برنامه به مقایسه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا پرداخته می شوند.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

Comments are closed.