رویداد هفتم آبان در پاسارگاد شاید در تاریخ جمهوری اسلامی اگر نه بی سابقه ولی بی شک کم سابقه است.
اما آینده در پیش و می بایست به جلو حرکت کرد … در این مسیر چه موانعی بر سر راه قرار دارد؟
چگونه و با چه میزانی می بایست دوست را از دشمن بازشناخت؟

مستند تلویزیونی، اینک برخیز … آنان رسیده اند -بخش نخست from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.