برنامه شورای ملی ایران: نقش شورای ملی ایران بعنوان یک آلترناتیو گیتی گرا
میهمانان برنامه

رضا پیرزاد هموند دفتر سیاسی شوراى ملى ايران
سعید جباری هموند دفتر سیاسی شوراى ملى ايران

انتخابات ايالات متحده آمريكا به پايان خود نزديك ميشود بار ديگر ٣٣٠ ميليون آمريكائى اين فرصت را دارند تا رهبر كشور خود را براى چهار سال پيشرو برگزينند اين در حاليست كه شوراى ملى ايران كه به واسطه جايگاه خودش ، يعنى برگزارى انتخابات آزاد در ايران شهرت پيدا كرده و همواره كوشيده تابه رهبران ايالات متحده آمريكا از جمله شخص رئيس جمهور اين كشور يك نكته را ياد آورى كند و اون اينكه همونطور كه مردم آمريكا اين حق را دارند تا در انتخاباتى آزاد به دور از تقلب و تحت استانداردهايى شناخته شده از طرف دنياى دمكراتيك ، رهبرى رابراى كشور خودشون برگزينند و همه مردم دنيا هم به اين نوع انتخاب احترام مى گذارند، مردم ما هم اين حق را دارند تا در پاى صندوق انتخابات آزاد كسى را برگزينند كه از خواسته و اراده مردم باشد ،نه نشانگر خواسته و اراده رهبران سياسى جمهوری اسلامی و
از جمله شوراى نگهبان باشند
………..

برنامه شورای ملی ایران:نقش شورای ملی ایران بعنوان یک آلترناتیو گیتی گرا from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.