زیر تیغ سانسور – مقابله با سانسور
این برنامه به بحث درباره نقش ایرانیان ساکن آمریکا بالاخص انتشارات شرکت کتاب در مقابله با سانسور می پردازد.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

زیر تیغ سانسور – مقابله با سانسور from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.