برنامه شورای ملی ایران-حجاب اجبارى و تحميل آن به ورزشكاران

کارشناس ورزش و قهرمان سابق شنا در ایران
در هفته هاى اخير انتشار اخبارى در خصوص وضعيت برگزارى مسابقات شطرنج در ايران و تحريمى كه از سوى برخى ورزشكاران زن در خصوص حجاب اجبارى و تحميل اون به ورزشكاران در رسانه هاى عمومى، منجر شد تا بصورت گسترده اى بازتاب اين خبر در ابعاد جهانى جلوه اى تازه از ايران رو مطرح كند.
در همين رهگذار و از همين منظر است كه بايستى ديدجمهوری اسلامی در سالهاى گذشته كوشيد تا اين حجاب ، يعنى اونچه كه مورد توجه خودش ،از نوع پوشش زنان بوده رو ، نه تنها به زنان ايرانى بلكه به بسيارى ديگر از زنان در دنيا هم تحميل كند

برنامه شورای ملی ایران-حجاب اجبارى و تحميل اون به ورزشكاران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.