زیر تیغ سانسور – سانسورعلیه اپوزیسیون
این برنامه زیر تیغ سانسور به جریانهای اپوزیسیون و سانسور آنها می پردازد.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

زیر تیغ سانسور – سانسورعلیه اپوزیسیون from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.