سپید و سیاه- پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۹۵
• موسسه خیریه دختران جوان دبیرستانی
• تا انتخابات بعدی بیرون از بیمارستان باش، پیرمرد
• پس از سوختن همسر، اینک خانواده اش نیز در حال سوختن است
• دستفروشان اهوازی در کوچه بن بست
• کارزار با هم برای آزادی – مریم نقاش زرگران را آزاد کنید
• هشت سال و نیم حبس برای ابراز نظر متفاوت

سپید و سیاه- پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.