زیر تیغ سانسور- ۱۱ سپتامبر
در این برنامه مهدی آقازمانی به بازبینی وقایع یازدهم سپتامبر پرداخته است.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- ۱۱ سپتامبر from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.