• بیست هزار پوند برای آن انگلیسی، وزیر نفت:می گویند من انگلیسی هستم
• فرشته روح افزا: خانم ها بخواهند کار کنند باید آقایان را باد بزنیم
• حریم تخریب شد اما باغ هنوز سبز است
• کارزار «با هم برای آزادی» نرگس محمدی را آزاد کنید
• آموزگار فدارکاری نبود تا جان فریبا را نجات دهد

سپید و سیاه – ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.