آوای مردم – اعتمادسازی و اعتمادسوزی چیست؟
این برنامه به بررسی بی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر چه در روابط اجتماعی، خانواده و دوستی ها به ویژه مبارزاتشان برای نجات ایران می پردازد.
مهمان برنامه: جناب هلمند اربابی، کوشای سیاسی و پژوهشگر در تاریخ و زبان پارسی

آوای مردم – اعتمادسازی و اعتمادسوزی چیست؟ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.