زیر تیغ سانسور- جایگاه وزارت ارشاد و واگذاری ممیزی به ناشران
در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه بیژن خلیلی به بررسی تصمیم وزارت ارشاد به واگذاری ممیزی به ناشران و تأثیرات آن بر نشر کتاب در کشور می پردازد.
کارشناس برنامه:بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- جایگاه وزارت ارشاد و واگذاری ممیزی به ناشران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.