در این برنامه سوزی یاشار به بررسی تروریسم می پردازد زیرا ترور و وحشت آفرینی یک شکل ندارد که بتوان جلوی آن را گرفت.همچنین دلایل گسترش جریان تروریسم در دنیا با کارشناس برنامه مورد بحث قرار گرفته است.
کارشناس برنامه: دکتر احمد تاج الدینی، تحلیلگر مسایل سیاسی

آوای مردم- تروریسم اسلامی چیست و چگونه گسترش یافته است؟ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.