• مدفون زیر تپه های شن روان
• مرگ استاد و پیشکسوت دو میدانی در خانه ای محقر
• حضور در المپیک با پرچمی دیگر، راحله آسمانی
• پلمب مهد کودک بدلیل آب بازی کودکان
• پرآب ترین استان کشور تشنه است
• راز حمایت افراطی از پزشکان متخلف

سپید و سیاه- پنجشنبه سی و یکم تیرماه ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.