زمان انتخاب- منابع پنهان مالی دفتر رهبری و پرداختهای فراقانونی به آیت الله ها
در این برنامه مهدی آقازمانی با بهزاد بهرامی به رانت خواری افراد منسوب به رهبر و ستاد اجرایی فرمان امام پرداخته است.
مهمان برنامه: بهزاد بهرامی

زمان انتخاب- منابع پنهان مالی دفتر رهبری و پرداختهای فراقانونی به آیت الله ها from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.