آوای مردم – چگونه باید دیوار بی اعتمادی را فرو ریخت ؟
میهمان برنامه: احمد تاج الدینی حقوقدان و تحلیلگر مسايل سیاسی
چه عاملی یا اسبابی موجب شده که بی اعتمادی در جامعه ایرن به ویژه اپوزیسیون بوجود آید و بطور کلی اعتماد درسیاست چه نقشی دارد

آوای مردم – چگونه باید دیوار بی اعتمادی را فرو ریخت ؟ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.