زمان انتخاب- بند ۲ الف زندان اوین کجاست و از آن چه می دانیم؟

در این برنامه مهدی آقازمانی با محسن رستم بخش درباره بند ۲ الف زندان اوین به گفتگو نشسته است.
کارشناس برنامه: محسن رستم بخش، زندانی سابق بند ۲ الف

زمان انتخاب- بند ۲ الف زندان اوین کجاست و از آن چه می دانیم؟ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.