در این برنامه مهدی آقازمانی با بهزاد بهرامی درباره حلقه خودی های نظام به صحبت نشسته است.
مهمان برنامه: بهزاد بهرامی

زمان انتخاب- درحلقه خودیهای نظام چه می گذرد؟ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.