زمان انتخاب – افزایش فشار به فعالان ملی در ایران
در این برنامه مهدی آقازمانی با منوچهر یزدی درمورد افزایش فشار بر ملی گرایان در ایران به بحث نشسته است.
مهمان برنامه: منوچهر یزدی، سخنگوی حزب پان ایرانیست

زمان انتخاب – افزایش فشار به فعالان ملی در ایران from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.