زیر تیغ سانسور- اهمیت ایران در رقابتهای انتخاباتی آمریکا
در این برنامه مهدی آقازمانی با بیژن خلیلی درباره اهمیت ایران دررقابتهای انتخاباتی آمریکا به بحث نشسته است.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- اهمیت ایران در رقابتهای انتخاباتی آمریکا from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.