آوای مردم- آیا انتخابات آمریکا و نتایج آن تأثیری در سیاستهای خارجی خاورمیانه و به ویژه ایران دارد؟

مروری بر سیاستهای خارجی ایران و آمریکا که چرا تا این حد در تعارض و در برابر یکدیگر در صحنه بین المللی قرار گرفته اند.

مهمانان برنامه: دکترکیانزاد، کنشگر سیاسی/ بهرام بهرامیان، استاد دانشگاه در مریلند

آوای مردم- آیا انتخابات آمریکا و نتایج آن تأثیری در سیاستهای خارجی خاورمیانه و به ویژه ایران دارد؟ from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.