زمان انتخاب – قتل دانشمندان هسته اى توسط جمهورى اسلامى
موضوع
آيا به راستى ترور دانشمندان هسته اى كار عوامل سازمان هاى جاسوسى بيگانه بوده است ؟
محبوبه حسين پور خواهر زنده ياد دكتر اردشير حسين پور از دانشمندان ترور شده هسته اى مى گويد : مداركى دارد كه نشان ميدهد دستور ترور آنها از سوى مقامات جمهورى اسلامى صادر شده است
ميهمان برنامه : محبوبه حسينى خواهر زنده ياد دكتر اردشير حسين پور از دانشمندان ترور شده هسته اى

زمان انتخاب – قتل دانشمندان هسته اى توسط جمهورى اسلامى from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.