زیر تیغ سانسور- سیاستهای آمریکا در قبال ایران، قسمت دوم
بیژن خلیلی بهمراه مهدی آقازمانی در این برنامه به ادامه بحث پیرامون سیاستهای دو حزب عمده آمریکا در قبال ایران در طول تاریخ معاصر پرداخته اند.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- سیاستهای آمریکا در قبال ایران، قسمت دوم from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.