زیر تیغ سانسور- سیاستهای آمریکا در قبال ایران
در آمریکا هم قدرت بین دو حزب دمکرات و جمهوری خواه دست به دست می شود. برخی معتقدند این دو حزب مواضع متفاوتی در قبال ایران داشته و دارند. در این برنامه، تاریخچه روابط و مواضع دو حزب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا در قبال ایران تا قبل از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ بررسی شده است
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- سیاستهای آمریکا در قبال ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.