آوای مردم- چرا کارگران برای درخواستهای خود سرکوب می شوند؟
علت اینکه کارگران ایران همواره دست به گریبان مشکلات و معضلات، بیکاری، تبعیض و نقض حقوقی می شوند در چیست؟
میهمان برنامه: منصور اسانلو، بنیانگذارجنبش نوین سندیکایی در ایران

آوای مردم- چرا کارگران برای درخواستهای خود سرکوب می شوند؟ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.