برنامه آوای مردم: چه اقدامی برای همصدایی و همبستگی اپوزسیون باید صورت پذیرد؟
میهمانان: رضا پیرزاده – حسن اعتمادی
موضوع: چه فعالیت عملی، تشکیلاتی و سازماندهی برای همصدایی و همبستگی اپوزیسیون لازم است؟

برنامه آوای مردم: چه اقدامی برای همصدایی و همبستگی اپوزسیون باید صورت پذیرد؟ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.