• زمین خواری و فساد گسترده مدیران دولتی
• شهر باستانی و زیرزمینی (سامن) مورد تهاجم سازمان دولتی
• عضو شورای شهر تهران: تهران شهری رو به احتضار و مرگ شده است
• خداحافظی مردم با روستاهایی که به زیر آب میروند
• جشن و شادی مردم تاجیکستان در نوروز 95
• زن ستیزی گسترده و سیستماتیک در سیمای ملی

سپید و سیاه ، دوازدهم فروردین ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.