کارزار آرمانهای ملی نگاه کلی به سیاستهای جهانی در سال۱۳۹۵
کارشناس برنامه
رضا پیرزاده ريیس دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی
و هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

کارزار آرمانهای ملی نگاه کلی به سیاستهای جهانی در سال۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.