در این برنامه، پرویز صیاد، ارتباط هنرمندان با مساله خشکسالی را توضیح می‌دهد…اگر صمد در ایران بود، آیا به مساله خشکسالی می‌پرداخت؟

آبانگان بیست و پنجم ، ارتباط هنرمندان با مساله خشکسالی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.