خورشید – آزار خیابانی – قسمت دوم: آزارجنسی
کارشناس برنامه

پیمان رئوفی دکترای روانشناسی بالینی رئیس هیئت مدیره بنیاد کودک در آمریکا

در برنامه پیش با تعریف آزار خیابانی٬ انواع آن٬ علل و عوامل و سرانجام راههای مقابله با آن توسط خانواده و جامعه آشنا شدیم.
اما نقش دولتها و نهادهای قانونگذاری و اجرایی در این خصوص چیست؟ نقش سازمانهای مردم نهاد چطور؟
آزار خیابانی همان گونه که از نام آن پیداست در خیابان و مکانهای عمومی اتفاق میافتد اما با این که این پدیده قدمتی به اندازه قدمت مردسالاری دارد اما شیوع و گسترش آن پدیده جدیدی است. شیوع آزار خیابانی همزمان و در واکنش به جنبش رهاسازی زنان آغاز شد٬ زمانی که زنان٬ ساختار قدیمی و سنتی جنسیت را شکستند و وارد جامعه شدند.

خورشید – آزار خیابانی – قسمت دوم: آزارجنسی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.