نیمه پنهان-بحران در کردستان ترکیه

Nimeye Penhan 01-04-16 720p web from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.