موضوع : پاسداشت انور سادات رئیس جمهور مصر به بهانه سالگرد ترورشان در تاریخ ۶ اکتبر
و همچنین پرسشهایی در رابطه با بحران منطقه ؛با کارشناس برنامه جناب حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران ؛ مورد بررسی قرار گرفت

آوای مردم با سوزی یاشار- ۱۷ مهرماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.