آوای مردم با سوزی یاشار: سفر و سخنان حسن روحانی در سازمان ملل
_________________
موضوع برنامه : سفر و سخنان حسن روحانی در سازمان ملل چه تاثیری در بهبود وضعیت مردم ایران خواهد داشت ؟
کارشناس برنامه: حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار: سفر و سخنان حسن روحانی در سازمان ملل from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.