– (برنامه شورای ملی ایران ( چگونگی انتخابات در ایران
زمان پخش: ۸ شهریور ۱۳۹۴
میهمان برنامه : محمد زمانی روزنامه نگار و عضو شورای هماهنگی ؛سخنگوی جبهه دمکراتیک برون مرز

– (برنامه شورای ملی ایران ( چگونگی انتخابات در ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.