شورای ملی ایران- پیامد برنامه های هسته ای ایران با حضور دکتر صرام
کارشناس برنامه : دکتر مهدی صرام کارشناس ارشد مهندسی هسته ای

شورای ملی ایران- پیامد برنامه های هسته ای ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.