برنامه شورای ملی ایران- سکولاریسم و گیتی گرایی
کارشناس برنامه : نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران
میهمانان برنامه : بهشاد هستی بخش از کارشناسان علوم سیاسی و هموند شورای ملی ایران
مریم موذن زاده کنشگر سیاسی و حقوق بشر و نماینده جناب کاظمینی بروجردی

برنامه شورای ملی ایران- سکولاریسم و گیتی گرایی from افق ایران on Vimeo.

برنامه شورای ملی ایران- سکولاریسم و گیتی گرایی
کارشناس برنامه : نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران
میهمانان برنامه : بهشاد هستی بخش از کارشناسان علوم سیاسی و هموند شورای ملی ایران
مریم موذن زاده کنشگر سیاسی و حقوق بشر و نماینده جناب کاظمینی بروجردی

Comments are closed.