ویژه برنامه شورای ملی ایران در افق ایران- ۴ مرداد ۱۳۹۴
کارشناس برنامه رضا پیرزاده از دفتر سیاسی شورای ملی ایران میهمانان کارشناس : بانو مرجان میر آفتابی کارشناس اقتصادی و از هموندان شورای ملی ایران دکتر یگانه فرزین استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا و از هموندان شورای ملی ایران

ویژه برنامه شورای ملی ایران در افق ایران- ۴ مرداد ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

ویژه برنامه شورای ملی ایران در افق ایران- ۴ مرداد ۱۳۹۴

Comments are closed.