نیمه پنهان- رفع تحریم ها و اثر آن در زندگی مردم -دوم مرداد ۱۳۹۴
/مهمان: رضا پیرزاده-

نیمه پنهان- رفع تحریم ها و اثر آن در زندگی مردم -دوم مرداد ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

نیمه پنهان- رفع تحریم ها و اثر آن در زندگی مردم -دوم مرداد ۱۳۹۴
مهمان : رضا پیرزاده

Comments are closed.