گروه ورزش

کاریکاتور زیر، به «احتمال صدور مجوز ورود بانوان به ورزشگاه‌ها توسط دولت» اشاره دارد.

 این کاریکاتور را روزنامه قانون منتشر کرده است

Comments are closed.